Súkromné stránky Daniela Vargu


Tajomstvá tajných spoločností


Cirkev

Tu nejdem písať svoj názor, iba citovať to, čo iný písali, alebo povedali. Preto všetko, čo tu nájdete, si môžete prekontrolovať, alebo reklamovať pri zdroji informácií, alebo si vytvoriť obraz o pravde.

Zjavenie 17:4 Žena bola odetá do purpuru a šarlátu, ozdobená zlatom, drahým kameňom a perlami; v ruke mala zlatú čašu plnú ohavnosti a nečistoty svojho smilstva.

Je iba jediná cirkev na svete, ktorá používa symbol ženy s pohárom. Je to rímska cirkev. Tu na tejto mince je nadpis „Citadel Vaticano” a žena s pohárom v ruke, pomenovaná „FIDES”. Používa sa to na všetkých dokumentoch. Obraz zväčšíte, keď nad to prejdete myšou. Čo znamená FIDES? Poďme sa pozrieť do jedného Slobodomurárskeho zdroja, dobrého zdroja. Albert G. Mackey je 33 stupňový slobodomurár, vo svojej knihe „A manual of the Lodge, 1870 strana 40-41” píše toto: „Pravá ruka bola vo všetkých dobách považovaná za symbol vernosti a spoľahlivosti a naši staroveký bratia uctievali božstvo menom FIDES, alebo FIDELITY, čo je vernosť, alebo poctivosť. To sa niekedy znázorňovalo podaním dvoch pravých rúk, alebo dvomi ľudskými postavami podávajúcimi si ruky... Numa bol prvý, ktorí postavil oltár božstvu FIDES, pod ktorým sa uctievala bohyňa prísah a poctivosti.

Znamená to teda čestnosť, ale FIDES je tak isto aj ženské božstvo. V Zjavení 17, 5 táto inštitúcia je nazvaná ako „Mater smilníc a ohavností zeme”. Pred tým, ako budeme pokračovať svoje myšlienky, pozrime si tento  15 minútový film...

Vatikán nedávno, 5. septembra 2000 vydal encykliku „Dominus Iesus”, v ktorej sa píše: „Iné cirkvi nie sú našimi sestrami, Vatikán na tom trvá. Musí byť vždy jasné, že jediná svätá katolícka a apoštolská všeobecná cirkev nie je sestrou, ale matkou všetkých ostatných cirkví.” (Povedal to kardinál Ratzinger, vtedajší vedúci Inkvizičného úradu, ktorý sa už dnes nevolá Inkvizičný úrad, ale Kongregácia pre náuku viery, ale je to jedna a tá istá inštitúcia, ktorá do konca aj sídli v tej istej budove. )

Tvrdí teda, že ostatné cirkvi sú jej podriadené. V Zjavení 13, 1 a 2, kde sa píše o tej istej mocnosti sa ale píše: „A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc.” Teda táto inštitúcia má moc od Draka, teda z iného zdroja. O niekoľko veršov pred tým je vysvetlené, že ten drak je sám satan. Čo snáď táto cirkev neučí kresťanstvo? Nekáže snáď o Ježišovi Kristovi ako o Spasiteľovi sveta? Ale áno, káže ale aj iné mechanizmy sprostredkovania. Kresťanstvo hlása spasenie jedine cez Ježiša Krista, katolícka cirkev cez svätých a cez cirkev.

Je zaujímavé, že tajné spoločnosti vždy mali a majú dve doktríny. Jedna pre zasvätencov a druhá pre laikov, teda pre tých ostatných. Slobodní murári tiež majú dve doktríny. Jedna je vnútorná, ezoterická, okultná a druhá vonkajšia, exoterická pre ostatných, teda katolícka. Teda masy dostali náboženstvo, ktoré zasvätenci postavili na hlavu. Medzi okultnými zasvätencami je Lucifer prvým synom Božím. Ježiš je druhým synom Božím, ktorý bol porazený tým prvým, a vyhodený z neba. Teda Lucifer je víťaz a je ten, ktorý má byť uctievaný na konci času. Toto je okultné učenie, nie je to, čo učí Biblia. Ale ani katolicizmus neučí to, čo učí Biblia.

Gary H. Kah vo svojej knihe „En Route to global Occupation” píše: „Staroveké náboženstvá, ktoré pochádzajú z Babylona (Boli to panteické náboženstvá, ktoré učia, že boh je v prírode, boh je všade, čo samozrejme robí bohov aj z nás) sa vštiepili do Kabalizmu. Potom v kresťanskej ére ich prevzal Gnosticizmus, a Templársky (kostolný) rytieri boli v tajnom jadre, ktoré mali staroveké poznanie mystikov. Ďalej sa to nieslo cez Rosikrucianov, potom Slobodomurárov a Illuminátov, ktorí podľa Garyho Kaha riadia Marxizmus, Americko-Europske tajné spoločnosti, Medzinárodné bankovníctvo (Svetový menový fond) a Svetovú radu cirkví. Potom je tu ešte celé hnutie New Age, teozofické spoločnosti a mnohé odnože ovládané s týmto mechanizmom, ktoré majú zrušiť a anulovať doktrínu o spasení jedine v Ježišovi Kristovi. To bude posledný boj. Aby tá žena, o ktorej hovoríme, to mohla dosiahnuť, musí sa ukrývať a zahaľovať pláštikom kresťanstva. Ľudia dostávajú učenie určené pre masy, ale nepoznajú učenie vnútorného jadra.

1 Kronická 16:26 Lebo všetci bohovia národov sú ničomné modly, ale Hospodin učinil nebesia.

Tu je prehľad o trojici pohanských božstiev Babylona, ktoré sa objavujú v rôznych národoch pod rôznymi menami, ale vždy sa jedná o tie isté božstvá. Otec, matka, syn.


Nimród
pán neba


Tammuz
pohanský mesiáš


Semiramis
kráľovná neba


V Libanone BAÁL TAMMUZ AŠTORET
Vo FeníciiELBACCHUSAŠTARTA
BabylonBELUSTAMMUZRHEA, IŠTAR
AssýriaNINUS HERKULESBELTIS
GréckoZEUS DIONÝZUS AFRODITA
Rím JUPITER ATTIS CIBELLE, DIANA
Egypt RA OSIRIS,HORIS ISIS, HATHOR
India VIŠNU KRISHNA ISI,DEVAKI
Čína PAN-KU YI HENG-O, MA TSOOPO
Mexiko TEOTL QETZALKOATL COATTLICUE
Škandinávia ODIN BALDER FRIGG, FREYDA


Keď sa pôvodná kresťanská cirkev stávala pohanskou, zobrala si túto božskú trojicu: otca, matku a syna. Keďže ale kresťanská trojica nemá ženské božstvo, museli povýšiť ženu na úroveň boha, s pápežovým súhlasom. Rozhodnutie padlo na Ježišovu matku, ktorú do dnes uctievajú viac, ako samotného Boha. My sme svedkovia toho, ako to robia, alebo robili. Teda pravá Božská trojica a rímska katolícka trojica je rozdiel. Pre laický ľud je to Otec Syn a Duch Svätý, a pre zasvätencov je to otec, matka a syn, čo nie je nič iné, ako Baál, Tamuz a Aštoret. Aby sme to mohli porovnať so starými menami. Jupiter je boh, ktorý sa uctieva pod menom Peter, teda Skala. Na obraze je nadpis: kde je Peter, tam je cirkev. Tu je ale postavená iná Skala, nie tá pôvodná. V božstve Jupiter sa skrýva sám Satan.

Vo filme sme počuli, že sa pápež na stretnutí s pohanskými predstaviteľmi vyjadril, že majú spoločného boha. Z toho všetkého vidíme, že sa nemýli, (veď je neomylný!) on vie, o čom hovorí keď toto tvrdí! Ibaže ten spoločný boh nie je Stvoriteľ sveta, ani Vykupiteľ, ale Jupiter, ktorého majú v každom katolíckom kostole.Porovnanie hlavných rozdielov medzi Písmom a katolíckou teológiou
 1. 1. Biblia učí, že sa nemáme klaňať sochám. II. Mojžišova 20,4.5.

  Rímskokatolícka cirkev hovorí, že sa máme klaňať sochám.

 2. 2. Biblia učí, že všetci zhrešili okrem Ježiša. Rimanom 3,10-12; Židom 4,15

  Rímskokatolícka cirkev učí, že Mária bola bezhriešna.

 3. 3. Biblia hovorí, že Ježiš je jediný prostredník medzi človekom a Bohom. 1. Timotejovi 2,5

  Rímskokatolícka cirkev hovorí, že Mária je tiež prostredníkom spolu s Kristom.

 4. 4. Biblia učí, že Kristus ponúkol svoju obeť na kríži raz za všetkých. Židom 7,27.28; 10,10

  Rímskokatolícka cirkev učí, že kňaz obetuje na oltári pri omši Krista.

 5. 5. Biblia učí, že všetci kresťania sú svätí a kňazi. Efežanom1,1; 1.Petrova 2,9

  Rímskokatolícka cirkev hovorí, že svätí a kňazi sú zvláštne kasty v rámci kresťanského spoločenstva.
 1. 6. Biblia učí, že duša, ktorá zhreší, zomrie. Ezechiel 18,4

  Rímskokatolícka cirkev učí, že človek má nesmrteľnú dušu.

 2. 7. Biblia učí, že siedmy deň týždňa je sobota Hospodinova. II.Mojžišova 20,8

  Rímskokatolícka cirkev otvorene priznáva, že nahradila siedmy deň prvým a tvrdí, že cirkev má autoritu od Krista meniť Boží zákon.

 3. 8. Biblia učí, že žiadneho cirkevného vodcu by sme nemali nazývať otec. Matúš 23,9

  Rímskokatolícka cirkev učí, že môžeme nazývať kňazov a pápeža "otec".

 4. 9. Biblia učí, aby sme sa nemodlili s prázdnym opakovaním. Matúš 6,7

  Rímskokatolícka cirkev hovorí, že treba modliť Otče náš, alebo "Zdravas Mária" opakovane.

 5. 10. Biblia učí, aby sme vyznávali svoje hriechy Bohu, lebo jedine Boh môže odpúšťať hriechy. Izaiáš 43,25; Lukáš 5,24

  Rímskokatolícka cirkev hovorí, že musíte vyznávať svoje hriechy kňazovi, ak chcete získať odpustenie.

Učenie o očistci, predpeklí a modlitby za mŕtvych takisto nenájdeme nikde v Písme, ale sú to pozostatky pohanstva. Na to sa dokonale vzťahujú Ježišove slova: " Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí. Šikovne rušíte Božie prikázanie, aby ste zachovávali svoju tradíciu. " Marek 7:7-9

Do takej situácie hovoria výstižne slova apoštola Petra: " Boha treba viac poslúchať ako ľudí!" Skutky 5:29


Templáry

Keď chceme vidieť súvislosti medzi starými babylonskými náboženstvami a tajnými kresťanskými spoločnosťami, môžeme ich zosumarizovať nasledovne: Staré babylonské náboženstvo vyprodukovalo Kabalizmus, z toho vznikli Essejci a Gnosticizmus. Starý Gnosticizmus so svojim tajným učením cez mnohé prechodné organizácie preniesol do spolku Templárov. Templársky rytieri bol spolok z rímskokatolíckeho rádu, ktorý bol založený, aby strážil chrámové miesto. Templári mali silné prepojenie na islamské spoločnosti. Čo majú spoločné islamské spoločnosti s Templármi? To, že aj oni tak isto ako Templári majú dve vzájomne protichodné učenia, jedno pre zasvätených, druhé pre ostatných. Ale o tom hovoriť teraz tu nechceme, preto sa vráťme k Templárom. Templári vštepovali svoje tajné učenie do Rosekruciánov a Jezuitov, a Jezuiti vytvorili a založili slobodomurársky spolok. Slobodomurárstvo bolo založené ako protestantská vetva Rímskokatolíckej cirkvi. Bez ich vedomia podvedení začali robiť veci, ktoré chcel Rím. Teda Rím mohol ostať v pozadí a Slobodomurári to urobili za neho. Keď voľačo urobili a ľudia začali na nich poukazovať, tak sa mohli vyhovárať, že to neurobili oni, ale tamtí, teda protestanti.

Pozrime sa teda na Templárskych rytierov. Tu hore na ľavo je De Moley ich zakladateľ a vodca v čase ich rozpustenia, ďalej tu vidíme ako sa obliekali. Potom nasleduje ich symbol, ktorý sa do dnes používa v mnohých cirkvách. Používajú ho mnohé z charizmatických cirkví. Aj Svedkovia Jehovovi ho používajú. Nie je to zaujímavé?

Pozrime sa, čo hovorí pán Nesta H. Webster o Templároch v knihe „Secret Societies and subversive Movements (Christian Book Club of America, 1924) „V roku 1118, devätnásť rokov po tom, čo sa skončila prvá križiacka výprava, ktorá sa skončila porážkou moslimov dobitím Antióchie a Jeruzalema, boli založené skupiny, ktoré sa na koniec pretransformovali do Templárov. Od Baldwina druhého dostali dom neďaleko od Šalamúnovho chrámu, z čoho pochádza ich názov, Templársky rytieri.“ Teda chrámoví rytieri. Stal sa z nich veľký a mocný rád, ktorý ovládal všetky financie, finančný svet. Boli akousi bankárskou elitou sveta. „Potom v roku 1128 rád bol schválený na koncile v Tróji pápežom.“ Bol to Rímskokatolícky rád vo vnútri cirkvi.

O niekoľko rokov neskôr v roku 1307 bol tento rád oficiálne ukončený Francúzskym kráľom, lebo vyšlo na povrch, čo v skutočnosti robia. Tu čítame, že francúzsky kráľ Filippe de Bell dal pozatýkať všetkých templárov 13. októbra v roku 1307 a odsúdil ich na trest smrti. Bolo to v piatok, preto od vtedy piatok trinásteho je nešťastným dňom pre celý svet. Aj ich vodca De Moley tiež zhorel na hranici.


Boli obvinení z nasledujúcich zločinov:

 1. Obrady zasväcovania do ich radov boli sprevádzané urážkami kríža, popretím Krista a veľké obscénnosti, nemravné ohavnosti. Veľmi podobné veci, ako v Sodome.
 2. Uctievanie modly, o ktorej tvrdili, že je pravým obrazom Boha. Bol to akýsi drak, Bafomet, tento symbol tu na obraze hore vpravo, symbol androgénneho, mužsko-ženského boha.
 3. Vynechávanie slov zasvätenia pri omši.
 4. Ich laický vodcovia si osobovali právo dať rozhrešenia.
 5. Schvaľovanie zvrátených nerestí.

Teda museli pošliapať kríž, prisahať vernosť Bafometovi a potvrdiť to nezvyčajnými neresťami. V tých časoch to bol dosť vážny zločin, preto boli odsúdení na smrť. Ale tento rád nezmizol, pápeži sa veľmi zdráhali priznať sa, že sa tieto veci stali! Pod veľkým tlakom boli donútený sa priznať, že mali najodpornejšie a najpoburujúcejšie ceremónie. Homosexuálne ceremónie. (Nemravnosti dnešnej doby klesli tak hlboko na ich úroveň, že už dnes to nikoho nepoburuje. V televízoroch a v divadlách je samozrejmé, že sa propaguje homosexualita, aj vedúci politici aj biskupi podporujú sodómiu.)


Domov Jezuiti
 

Optimalizované na IE 1024 px

Stránku pripravil:
Varga