Súkromné stránky Daniela Vargu


Tajomstvá tajných spoločností


Jezuiti

Dedičmi Templárskeho rádu s istými odchýlkami sú dnes Jezuiti. Jezuiti sú tí, ktorí zo zákulisia riadia mnoho vecí.

Rád bol založený 15. augusta 1534 Ignácom Loyolom a schválený bol pápežom Pavlom III 27. septembra 1540. Tento rád bol založený aby vzdoroval reformácii. Jeho úlohou bol zlikvidovať reformáciu. Loyola chcel, aby rád bol šampiónom katolíckej jednoty, z toho dôvodu absolútna poslušnosť pápežovi bola nevyhnutná. Ich úlohou bolo poslúchať ešte viac, ako vojak. To znamená, že jezuita nemôže používať svoju hlavu, musí poslúchať ako stroj. Dosiahnuť jeho ciele bolo možné iba tak, že na svete každý človek sa podriadi údajnému miestodržiteľovi Krista na zemi. Loyola napísal: „keby ti Boh poslal hoci aj dobytok za nadriadeného, musíš ho poslúchať, ako keby to bol sám Boh.“ Ich ústava opakuje asi 500 krát, že v osobe vedúceho musia vidieť Krista. (Tajné dejiny Jezuitov, strana 26; v Českom vydaní strana 78) Kto má záujem, tu si ich aj môže stiahnuť.

Pozrime, akú prísahu musí skladať každý jezuita, keď vstupuje do členstva rádu. Táto prísaha sa nachádza v knižnici Amerického Kongresu, kde na základe zákona číslo 1523 sa musí poslať z každej v Amerike vydanej knihy aspoň jeden exemplár pre knižnicu Kongresu. Teda je to úradný dokument. Tu je napísané, čo treba robiť pri vstupe. Niečo nám napovie o charaktere rádu:

Ja.. XY.. sľubujem pred Bohom, pred požehnanou Máriou, požehnaným archanjelom Michalom, v prítomnosti Jána Krstiteľa a apoštolov ... a aj tvojou duchovný otec (to je názov vodcu rádu), ... atd. atd. (tu sa ešte vymenúva pred kým je tá prísaha vyslovená, ako napr, maternica panny, atd), a pred Bohom vyhlasujem, že jeho svätosť pápež je Božím námestníkom na zemi, a pravou a jedinou hlavou katolíckej, teda univerzálnej cirkvi na celej zemi.

Potom sa tu píše o tom, že dostal moc od Ježiša Krista, má moc zosadzovať kacírskych kráľov, kniežatá, štáty, spoločenstvá národov a vlády, ktoré sú bez jeho schválenia všetky nezákonné. Teda jezuita prisahal, že keď nejaká vláda nie je podriadená Rímu, môže byť zlikvidovaná.

Ďalej prehlasujem, že budem pomáhať, asistovať a radiť všade, kde len budem vždy každému agentovi jeho svätosti a budem zo všetkých svojich síl vyhladzovať kacírske protestantské alebo slobodné učenie (slobodné učenie je to, keď sa vy sami rozhodujete, čomu budete veriť. Teda využijete svoju slobodu na určenie toho, čomu budete veriť na miesto toho, aby to za vás urobil pápež.) a všetky domnelé mocnosti legálne, alebo inak.

Jezuita teda prisahá, že keď to nebude môcť urobiť verejne, urobí to tajne. „Ďalej vyhlasujem, že môžem prijať hociktoré náboženstvo, v záujme materinskej cirkvi, a budem držať v tajnosti všetky ponaučenia a nariadenia, ktoré dostanem. Nevyzradím to slovom, písmom, ani náznakom, ani okolnosťami, ale urobím všetko, čo mi náš duchovný otec poradí, alebo nariadi.

Jezuita teda môže prijať hocijaké náboženstvo. Podľa toho teda najlepší protestanti, naj úspešnejší, najznámejší hlásatelia evanjelia, učitelia protestantizmu môžu byť Jezuiti. Alebo nie? Niektorí z najneuveriteľnejších a z najnemožnejších môžu byť Jezuiti. A v skutočnosti v časopise Times vyšiel článok, kde píšu, že najznámejší guruovia – budhistický náboženskí učitelia – sú všetci Jezuiti. Indický Jezuiti. Aj najväčší protestantský vedci náboženstva všetci sú Jezuiti. Nasiakli sa do všetkých najväčších vedeckých inštitúcií a vyučovacích centier náboženstva na celom svete.

Bez ohľadu nato, kam ma pošlete, budem poslúchať. Sľubujem, že nebudem mať svoj vlastný názor, budem poslúchať ako vojak. Budem viesť vojnu tajne, alebo otvorene proti všetkým heretikom, protestantom a liberálom, keďže som poverený ich vykoreniť a vyhladiť z povrchu zeme. Nebudem šetriť ani pohlavie, ani vek, ani stav, budem vešať, zničiť, variť, sťahovať z kože, škrtiť, za živa pochovávať týchto hanebných heretikov, rozpárať žalúdky a maternice ich žien a rozbijem hlavy ich neviniatok o múr, aby som navždy vyhladil ich ohavný rod.

Je to celkom „pekný“ kresťanský sľub, nie? Veľmi „kresťanský“ sľub. Najhoršie ale na tom je, že to aj robili a robia. Už pri Valdenských hádzali ich deti o skaly, aby prinútili ich rodičov podriadiť sa. Deti vešali na železné háky, robili tie najohavnejšie veci. V Otomanskej ríši, v Srbsku a vo všetkých krajinách východného bloku, ktoré okupovali, vyhadzovali deti do vzduchu a nechávali ich napichovať na bodáky. Boli to naozaj „milí“ ľudia. Možno poviete, že to bol Islam, to neboli Jezuiti, ale to je diskutabilné. Ale nemyslite si, že to robili iba v stredoveku. Robia to aj dnes. Mohol by som rozprávať o tom, čo sa robilo za Mao Ce Tunga v Číne a v mnohých Afrických krajinách v blízkej minulosti. Čo sa deje dnes v Afrike, kde kladivami rozbíjajú hlavy veriacich v Biblii. V jednej malej krajine povraždili stotisíc Adventistov, ktorí sa ešte stále pridržiavali Božieho Slova. Tieto praktiká kvitnú aj dnes. Keď sa hriech nedá vykonať verejne, „tajne budem používať zaškrtenie, pohár s jedom, alebo povraz na vešanie, oceľový vražedný nástroj, olovo, strelivo, bez ohľadu na osobu, jeho úrad, hodnosť a stav, či verejný, alebo súkromný. Hocikedy, keď môj voľaktorý vedúci, pápež, alebo nadriadený vo svätej viere, alebo v ráde Tovarišstva Ježišovom nariadi.

A teraz sa ich opýtajme, čomu veria. Hovorili sme o tom, že rád Tovarišstva Ježišovho založil Ignác Loyola. Cez mnoho mien sa dostaneme do dnešných čias, a pozrieme dnešného generála tohto tovarišstva. Môžeme si všimnúť, že Nemci sú vo vedení na veľmi prominentných miestach v tejto tajnej organizácii. Generál sa volá Peter Hans Kolvenbach. Tu chcem pripomenúť, že Peter Hans Kolvenbach je hlavou jezuitov, a kardinál Ratzinger, (bývalý pápež) je hlavou inkvizície. Kolvenbach je najmocnejším mužom na svete. On je vlastne čiernym pápežom.

Pozrime sa ako vyzerá obrad uvádzania jezuitov do funkcie, aj ich extrémny sľub. Tento citát sa nachádza v publikácii kongresovej knižnici USA. „Bol si učený, aby si záludne zasieval semeno závisti a nenávisti medzi komunitami, provinciami a štátmi, ktorí boli v mieri, a podnecoval ich ku krvavým činom a zaťahoval ich do vzájomnej vojny a vytváral revolúcie a občianske vojny v krajinách, ktoré boli nezávislé a prosperujúce. V krajinách, ktoré pestovali vedu a umenie a ktoré sa tešili požehnaniu a pokoja. Bol si učený, že sa máš postaviť na stranu jedného z bojujúcich a jednať tajne v súlade so svojim bratom jezuitom, ktorý môže byť na druhej strane, ktorý však na verejnosti oponuje tomu, s čím si spojený ty. Toto všetko preto, aby cirkev napokon mohla byť víťazom v podmienkach, ktoré sú zakotvené v mierových zmluvách, a to všetko pod heslom 'účel svätí prostriedky.'

Toto je hegelianská veda. Dve protichodné stanoviská, diakletické myslenie, dva názory, ktoré proti sebe bojujú, až kým nezostane nič. Je téza, antitéza, a konflikt nám prinesie syntézu, ktorú chceme. Všimnime si, že jezuita môže byť aktívny na jednej strane, ale tak isto aktívny aj na druhej strane. Teda to je postup, ktorý používajú na dosiahnutie svojich cieľov.

Pozrime teraz na tridsaťročnú vojnu. O čo vlastne v tej vojne išlo? Citát...: „Cieľom a predmetom jezuitov bolo, aby táto vojna bola vyhladzovacou vojnou. Okrem toho, ak by bolo možné, mal sa dosiahnuť pokoj s krajinami, v ktorej vzbúrené vlády vydali zákon zakazujúci jezuitom, aby sa v tejto krajine ukázali pod trestom smrti.

Vedeli ste o tom, že jezuiti boli vyhadzovaní zo skoro všetkých krajín? Aj katolíckych? Že boli až taký podvodníci? Ani katolícky králi nemohli zniesť jezuitov. Ale ak si katolícky králi dovolili vyhodiť jezuitov zo svojej krajiny, takáto krajina bola zničená bez ohľadu na to, či bola katolícka, alebo nie.

Hrozná zodpovednosť za túto strašnú tridsať ročnú vojnu musí spočívať na cisárovi Ferdinandovi druhom a jeho učiteľoch, jeho vládcoch a záškodníckych priateľoch, synoch Loyolu.“ (The Jesuits: Their complete history, Theodor Greisinger, London W H Allen & Co 1903, pôvodná publikácia v roku 1873 strana 256, 257)

V roku 1550 pápež Julius III.vyhlásil svoj nárok na všeobecnú svetskú moc, ktorý potvrdil vydaním mince, na ktorej bolo napísané toto: Národ a kráľovstvo, ktoré mi nebude slúžiť, zahynie.“ Tento citát pochádza z publikácie „Pápežstvo nepriateľ občianskej a náboženskej slobody.“

Všimnite si, že toto je rímskokatolícky výrok, že národ a kráľovstvo, ktoré nebude slúžiť pápežstvu, zahynie. Čo to znamená pre protestantské zeme? Myslíte si, že sa dostanú do problémov? Podľa mňa áno.

Ďalší citát od Tomáša Aquinského, filozofa rímskokatolíckej cirkvi: „Pápež svojim božským právom má duchovnú aj svetskú moc ako zvrchovaný kráľ sveta.

"Rímsky pápež, ako hlava pápežskej vlády má nárok na absolútnu suverenitu a nadvládu nad všetkými vládami zeme." Všetkými vládami! Všetky tieto citáty sú citované priamo zo zdroja. Nie sú sprostredkované, a pochádzajú z najvyšších zdrojov.

Právo zosadzovať kráľov je základné prirodzené právo najvyššej zvrchovanosti, ktoré pápeži ako miestodržitelia Krista uplatňujú nad všetkými kresťanskými národmi.“ (Kardinál Henry Manning 1892 acibiskup vo Westminister) Teda pápež má nadvládu nad všetkými národmi na svete.

Teraz pozrime, aký je konečný jezuitský cieľ:

Zničenie protestantizmu

„V hĺbke nášho srdca nosíme túto zásadu, že všetko, čo sa s nami nespojí, musí byť vyhladené a sme pripravený, ako náhle budeme mať prostriedky, energicky aplikovať túto zásadu. Protestantizmus sa už opotrebováva a ponára sa do rozkladu. Áno, my sme predurčení, aby sme zhoršili jeho posledné muky a pochovali cez jeho dolámanú kostru a roztrúsené kosti. Ó, urýchlime túto likvidáciu našim silným a zjednoteným úsilím!“
Potom napísali: „Protestantizmus je už rozložený a my začíname z nich získavať vplyvných ľudí.“ (Extrakt from the Secret Plan )

„...títo sú najhorší z pomedzi katolíkov, inkvizítori, jezuiti! ...Je to jednoducho rímska armáda, ktorá bojuje za zemskú nadvládu sveta v budúcnosti na čele s rímskym pontifom, ako cisárom. Je to niečo, ako všeobecné nevoľníctvo, kde pánom budú oni. To je to, za čím idú. Oni snáď ani neveria v Boha.“ (Bratia Karamazovci, Fjodor Dostojevsky)

„Jezuitský generál trvá na tom, že bude pánom zvrchovaným nad zvrchovanými. Kdekoľvek sú jezuiti pripustený, tam budú pánmi nech to stojí čokoľvek. Ich spoločnosť je od prirodzenosti diktátorská a preto je nezmieriteľným nepriateľom každej riadne ustanovenej autority.“ (Fifty Years in the Church of Rome. Charles Chiniqui)

Samotný Ignác Loyola píše: „Moc generála bude taká neobmedzená, že ak bude považovať za nutné na slávu Božiu, bude môcť dokonca poslať späť, alebo iným smerom tých, ktorí prichádzajú priamo od pápeža.“ Teda je to naozaj mocný rád!

Friedrich von Hardenberg napísal: „Nikdy pred tým sa v svetovej histórii neobjavila takáto spoločnosť. Ani starý rímsky senát si nerobil plány na svetovú nadvládu s takou veľkou istotou úspechu.“ Áno, oni chcú svetovú nadvládu s pápežom, ako všeobecným vládcom na čele.

Rímskokatolícky autor Lafayette varoval: „Podľa môjho názoru ak slobody v tejto krajine Spojených Štátov budú zničené, bude to zákernou rafinovanosťou jezuitských kňazov rímskokatolíckej cirkvi, pretože oni sú najprešibanejšími, nebezpečnými nepriateľmi pre občiansku a náboženskú slobodu. Oni podnietili väčšinu vojen v Európe.“

Toto sú citáty od prominentných ľudí. Pán Morse, ktorí zostrojil morzeovku, napísal o jezuitoch toto: „Kto sú títo agenti? Sú to hlavne jezuiti, ekleziastický rád ktorý je po svete známi a povestný pre svoju rafinovanosť, dvojtvárnosť a totálnu abstinenciu morálnych zásad. Rád je vycvičený v každom umení podvodu, že sa stal neznesiteľný do konca aj v katolíckych krajinách, ako napríklad v samotnom Taliansku, kde sám ľud žiadal potlačenie tohto rádu.“

Vojvoda Maxmilian Francis, najmladší syn Márie Terézie napísal: „Jezuiti sa tak neúnavne zmiešavali do intríg medzi súdom a štátom, že museli byť spravodlivo odpudený za ich úsilie po svetovej nadvláde.“

A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Ale na záver ešte jeden zaujímavý citát, ktorého autorom je Michael Angelo Tamburini, jezuitský generál. Sú to jeho slová vojvodovi z Brancasu z roku 1720.: „Pozrite pane, z tejto miestnosti vládnem nielen nad Parížom, ale aj nad Čínou. Ale nie len nad Čínou, ale aj nad celým svetom bez toho, že by niekto vedel, ako je to zariadené.“

Nie je to zaujímavé? To sú slová, ktoré hovoria jezuiti o sebe. Prezrádzajú nám ich charakter, ciel. A ešte jednu fotku: Jan Baptiste Janssens, ktorý vládol od roku 1946 do roku 1964. Vyzerá ako milý, prívetivý človek. Táto fotografia bola prevzatá zo Saturday Evening Post zo 17. januára 1959. Tento človek riadi nasledovné tajné spoločnosti, ktoré podliehajú jeho veleniu.:

  • Zvrchovaný vojenský rád Malty
  • Slobodomurárstvo škótskeho obradu,
  • Rád illuminátov,
  • Kolumbových rytierov,
  • Rytierov Ku Klux Klan,
  • B` nai B` rith,
  • Islamský národ a jeho súkromnú armádu zvanú „Ovocie Islamu“
  • The Maffia Comission,
  • Opus Dei

A celý rad nižších bratstiev. Z toho vidíme, že každú z týchto tajných spoločností riadia jezuiti. Ako ich riadia a čo je ich cieľom? Pamätajme, že Rím chce opäť získať svetovládu. Keďže oni sú centrom templárskej (teda chrámovej) teológie, potom oni chcú ovládať svet pre draka, nie pre Ježiša Krista. Drak im dal moc, trón a veľkú autoritu.Domov Naspäť 

Optimalizované na IE 1024 px

Stránku pripravil:
Varga