https://vargad.net/TA3 - Tak Takto (21.6.2021) Mudr. Juraj Mesík - OČKOVANIE.mp4

Súkromné stránky Daniela Vargu

Prekážky Zdravia

Úvod

8.1.2018

V dnešnej dobe potravinové výrobky obsahujú množstvo voľným okom neviditeľných látok: potravinových prísad, napr. farbív, sladidiel, geneticky upravených organizmov (GMO) a zvyškov prostriedkov na ochranu rastlín (pesticídov). To všetko môže mať vplyv na bezpečnosť potravín, na zdravie ľudí a na prírodu. Zhodnotenie týchto rizík je úlohou Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). EFSA bol založený s cieľom, aby podávala rady ako nezávislá vedecká spoločnosť inštitúciám Európskej únie „bezprostredne alebo nepriamo sa týkajúcich vecí potravinovej bezpečnosti“. 1


Poslanie EFSA:

„EFSA podporuje pravidlá s rizikami stanovené pracovníkmi v Európskej komisii, v Európskom parlamente a v členských krajinách EÚ.“

„Účinne a včas širšie informuje zúčastnených, verejnosť o rizikách v súvislosti s potravinami a s potravinovými reťazcami.“

„Úrady záväzne predstavujú nasledujúce hodnoty: vedecká výnimočnosť, nezávislosť, nezaujatosť, prehľadnosť a schopnosť reagovať.“ – EFSA Manažment plán 2010Tie firmy, ktoré sa chystajú predávať potravinové produkty alebo potravinové suroviny v Európskej únii, na základe pravidiel EÚ si musia na to pýtať povolenie. Pri povoľovaní produktov činnosť zhodnotenia rizík EFSA je rozhodujúca. V pozadí stoja obrovské hospodárske záujmové skupiny a čakajú na pozitívne rozhodovanie EFSA. Európsky trh ovláda iba niekoľko potravinárskych firiem. Pre tieto firmy je mimoriadne dôležité, akým spôsobom prebieha test produktov, kto ten test robí a ako zhodnocuje získané údaje.

EFSA bol založený EÚ s cieľom, aby pracoval vo verejnom záujme ako nezávislá vedecká spoločnosť. Ale EFSA sa stále viac stávala centrom útokov, lebo pri vynášaní rozhodnutí ustupuje tlakom jednotlivých priemyselných odvetví. Ako vidno aj z tejto správy, je to jednak preto, že EFSA bola založená Európskou úniou, ale situácia sa takto vyvinula aj vlastnou chybou EFSA.

EFSA je už roky kritizovaný niektorými civilnými spoločenskými organizáciami. V poslednej dobe dostáva stále viac kritiky aj z verejných médií. Aj poslanci Európskeho parlamentu a aj nezávislí vedci vyjadrili svoje obavy v súvislosti s jeho činnosťou.2 Medzi sporné body patrí napríklad rozhodnutie EFSA o sladidle aspartam, používané v potravinách a nápojoch, o chemickej zmesi bisfenol (BPA) nachádzajúcom sa v plastových látkach používaných na balenie potravín, a o BASF – geneticky modifikovaných zemiakoch Amflora.

Kritiky sú zamerané najmä na tieto tri problémové oblasti:
EFSA sa pri svojom rozhodovaní opiera hlavne o „priemyselnú vedu“, a tak rozhoduje o tom, či je produkt bezpečný, a neakceptuje výsledky nezávislých vedcov.

Jednotlivé zásady EFSA zamerané na zhodnotenie rizík vytvárajú medzery pre priemyselné podniky.

V prípade vedenia EFSA a členov ich vedeckej komisie existujú niekoľkonásobné konflikty záujmov.

Keď nejaká firma chce predávať nejaký produkt, podľa právnych zásad musí k žiadosti priložiť aj zväzok spisov obsahujúci výsledky testov bezpečnosti produktu. V záujme získavania zisku by firmy v každom prípade chceli, aby ich výrobok dostal „bezpečné“ hodnotenie. Ale výsledky testov často nezverejňujú alebo ich ukryjú za pravidlá obchodného tajomstva, a tak sa nezávislí vedci k nim nie vždy dostanú. Výsledky nezávislých testov by mohli viesť k určitej rovnováhe v tejto oblasti, ale EFSA pri zhodnocovaní produktov z nejakých dôvodov dôkazy takého charakteru buď nerešpektuje, alebo ich odmieta.

EFSA obviňujú aj z toho, že v záujme znižovania nákladov na testy a zhodnotenie, vytvára smernice slúžiace záujmom jednotlivých priemyselných odvetví. Ako príklad uvádzajú smernice zamerané na geneticky upravené organizmy a insekticídy.

Problém vierohodnosti EFSA zhoršuje ešte aj to, že o členoch výborov zaoberajúcich sa GMO, potravinovými prísadami a pesticídmi sa zistilo, že pre konflikt záujmov by na danej pozícii ani nemali byť. Členovia výborov sú často aj členmi záujmovej lobistickej skupiny ILSI (Medzinárodného inštitútu pre prírodné vedy). Voľné pravidlá EFSA umožňujú existenciu týchto do neba volajúcich záujmových konfliktov. Z toho dôvodu na žiadosť Európskeho parlamentu tieto veci skúma Európsky dvor audítorov, kontrolný orgán EÚ, či v prípade EFSA a aj v prípade iných európskych organizácií sú pravidlá vzťahujúce sa na konflikty záujmov vyhovujúce.

Toto všetko je však len špička ľadovca. Dnes je už všeobecne známe, že EFSA stratil dôveru verejnosti a v organizácii by boli potrebné radikálne zmeny. Na vykonanie týchto zmien sa v tomto roku ponúka vhodná príležitosť. Obnovuje sa napríklad členstvo v ôsmich orgánoch a vo vedeckom výbore a Európsky výbor preskúma základné pravidlá EFSA.

Cieľom hlásenia pripraveného organizáciami Corporate Europe Observatory a aj Earth Open Source je pomáhať týmto procesom a informovať verejnosť a civilné spoločenské skupiny, nezávislých vedcov a tvorcov smerníc. Hlásenie predstavuje fungovanie EFSA a zhŕňa kritiku dopadajúcu na agentúru. Informácie nachádzajúce sa v tejto správe pochádzajú z dokumentov prístupných pre verejnosť a z rozhovorov so spolupracovníkmi EFSA a tiež s poslancami európskeho parlamentu, civilných spoločenských skupín a vedcov.3 Hlásenie vyzdvihuje, za ktorú oblasť je EFSA zodpovedný a v ktorých oblastiach by mali byť orgány EÚ činné. A nakoniec hlásenie navrhuje zmeny, pomocou ktorých by sa mohla porovnávať činnosť EFSA so záujmami všeobecného zdravia a ochrany prírody.


1 European Union. European Food Safety Authority (EFSA). Undated. http://europa.eu/agencies/ regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/efsa/ index_en.htm

2 Throughout this report, we use the term “independent”, as in “independent science” and “independent scientists”, to mean independent of industry.

3 Interviews have been conducted with Prof Brian Wynne (science studies, Lancaster University), Prof Gilles-Eric Séralini (Committee for Research & Independent Informatik on Genetic Engineering – CRIIGEN, University of Caen), Dr Les Levidow (Open University, UK), Dr Morando Soffritti (scientific director, Ramazzini Institute, Italy), Kartika Tamara Liotard (MEP, GUE/NGL), Eric Gall (adviser to Corinne Lepage MEP, ALDE), Christoph Then (Testbiotech), Claire Robinson (Earth Open Source), Hans Muilerman (Pesticide Action Network Europe), and Patti Rundall (Baby Milk Action). EFSA’s head of legal affairs, Dirk Detken, provided Corporate Europe Observatory with written answers to questions.


Toto bol úvod do hlásenia vypracovaného zamestnancami firiem "Corporate Europe Observatory" a "Earth Open Source" .

Celé hlásenie si můžete stiahnuť v tvare PDF Klikni sem
 
             

Kútik zdravia

Farmaceutická mafia

Naše zdravotné problémy sa začali zhruba pred 100 rokmi, keď na zdravotný trh v Spojených štátoch amerických vstúpili ako investori majitelia chemického a farmaceutického priemyslu. Záujmy farmaceutického priemyslu, pochopiteľne, stoja v protiklade so snahami o udržanie zdravia, lebo keď nie sme chorí, nemôžu nám predávať lieky. A tak môžeme smelo vyhlásiť, že hovoríme o farmaceutickej mafii.

Podľa oficiálne zverejnených údajov zomiera v Európskej únii ročne 197 tisíc ľudí na následky vedľajších účinkov oficiálne lekármi predpísaných liekov. Z toho na Slovensko pripadá denne asi 10 ľudí. To je oveľa viac ako počet všetkých obetí dopravných a leteckých katastrof. Toto číslo zaraďuje úmrtie zapríčinené liekmi na tretie miesto v zozname úmrtí za srdcovým infarktom a rakovinou. Myslím si, že právom môžeme tvrdiť, že toto už vysoko prekročilo hranicu triezvych obchodných záujmov.

 

Optimalizované na 1280 px

Stránku pripravil:
Varga